• Event

  XBRL Sweden håller årsstämma den 22 februari på EY i Stockholm

  Vår årsstämma går av stapeln den 22 februari 2018 kl.13.00 – ca. kl.18.30 i EY lokaler, Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm. Nytt för i år är att vi utökar programmet kring denna. (Stadgeenlig kallelse med dokumentation kommer skickas ut till medlemmarna senare)

  Med XBRL som svensk standard för elektronisk finansiell rapportering och ökat fokus på SBR, Standard Business Reporting har nyfikenheten på hur man gjort i Danmark ökat. Vi har därför på begäran utökat tiden vid vår årsstämma med ett danskt SBR-tema.

  Medverkar gör Niels-Peter Rønmos från Erhvervsstyrelsen. Vi kommer också ha representation från danska programvaru- respektive redovisningsbranschen för utbyte av erfarenheter från ingivning av elektroniska årsredovisningar. Det kommer vara öppet för frågor och diskussioner.

  Läs mer här >

  Presentationer från vår konferens 4 oktober 2017 ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”

  SBR-Film

  Konferens välkomna_BjörnR 2017-10-04

  XBRL_4okt 2017 io ext v2

  Del 1 SIE 2017 XBRL konferens_ver 1

  Del 2 Programvaru 2017 XBRL konferens_ver 1

  https://prezi.com/gfkhiq7i0-1c/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

  FAR_Konferens_ 2017-10-04

  InformationsförädlarnaOchSBRfinalVer

   

  XBRL Sweden bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”

  XBRL Sweden, i samarbete med Bolagsverket, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån och Bokföringsnämnden, bjuder in till konferens på temat ”Det svenska EKO-systemet för Standard Business Reporting – SBR”. Konferensen kommer att äga rum den 4 oktober 2017, kl 13-17 (med efterföljande mingel) i EY lokaler Jakobsbergsgatan 24, Stockholm.

  Det är nu ett år sedan Bolagsverket fick regeringsuppdraget att ta fram en lösning för rapportering av finansiell information med hjälp av XBRL som svensk standard. Den 4 oktober är det även exakt ett år sedan vi arrangerade vår första konferens på temat Standard Business Reporting, då inkluderande ett internationellt tema.

  Under årets konferens kommer intressenter från det svenska EKO-systemet kring finansiell rapportering att redogöra för sin del i rapporteringskedjan, från företagets redovisning via inlämningen till Bolagsverket och andra myndigheter och vidare till återanvändning av inlämnad information, d.v.s. svensk SBR – Standard Business Reporting.

  Planering pågår och detaljerad agenda kommer att presenteras senare. Språk för konferensen kommer att vara svenska. Vi ser fram emot att få se dig som deltagare den 4 oktober.

  Anmäl dig på länken nedan:

  https://simplesignup.se/event/98441

  Frågor om konferensen kan ställas till info@xbrl.se

  Med vänlig hälsning

  Björn Rydberg

  Ordförande XBRL Sweden

   

  XBRL Sweden håller årsstämma den 23 februari 2017 på FAR, Kungsbron 2, Stockholm.

  Bolagsverket bjuder in till information och dialog om en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar

  Datum: 28-29 november 2016
  Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm
  Läs mer här>

  data amplified 2016

  Presentationer vid XBRL Swedens konferens om digitalisering av finansiella rapporter på temat ”Standard Business Reporting – SBR” den 4 oktober 2016

  Film om SBR

  Björn Rydberg, Chairman, XBRL Sweden
  John Turner, CEO, XBRL International
  Frans Hietbrink, Strategic Advisor SBR/XBRL, Dutch Tax and Customs Administration
  Anneli Hagdahl, Head of section, Division för e-government at Ministry of Finance
  Annika Bränström, Director General, Swedish Companies Registration Office
  Magnus Wallin, Unit head, Production Department, Swedish Tax Agency
  Henrik Engström, Director, data Collection at Enterprises and Organizations Department, Statistics Sweden
  Karl Hansell, International Coordinator IT, FI – Swedish Financial Supervisory Authority

  Photo-5

  XBRL Sweden bjuder in till konferens om digitalisering av finansiella rapporter på temat ”Standard Business Reporting – SBR”

  I ett färskt beslut från den 21 juli uppdrar regeringen åt Bolagsverket att införa en digital tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar, baserat på standarden XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Uppdraget ska utföras i samarbete med Bokföringsnämnden, Skatteverket och Statistiska Centralbyrån.

  Med ovanstående bakgrund bjuder XBRL Sweden, i samarbete med Skatteverket, Bolagsverket, Statistiska Centralbyrån och Finansinspektionen, bjuder in till konferens på temat ”Standard Business Reporting – SBR”. Konferensen kommer att äga rum den 4 oktober 2016, kl. 13-17 (med efterföljande mingel) i EY lokaler på Jakobsbergsgatan 24 i Stockholm.

  Under konferensen kommer att fokuseras viktiga aspekter kopplade till samordnad elektronisk finansiell rapportering genom deltagande av nationella och internationella talare som

  • Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström
  • John Turner, CEO XBRL International
  • Frans Hietbrink, Expert på SBR/XBRL på holländska skatteförvaltningen
  • Talare från Näringsdepartementet, Skatteverket och Statiska Centralbyrån

  Bolagsverkets generaldirektör Annika Bränström kommer på konferensen redogöra för hur man tar sig an detta nya viktiga regeringsuppdrag. John Turner CEO på XBRL International kommer med en internationell utblick. Från Holländska skatteförvaltningen, Belastingdienst medverkar Frans Hietbrink, expert på den där genomförda SBR/XBRL-rapporteringen.

  Övriga presentationer och diskussioner under konferensen kommer att riktas mot genomförandet av ovanstående regeringsuppdrag. Detaljplanering av konferensen pågår och slutlig agenda kommer att presenteras senare. Hela konferensen kommer genomföras på engelska.

  Det är kostnadsfritt att delta på denna konferens. Deltagarantalet är begränsat och vi tillämpar ”först till kvarn”. Om du efter anmälan inte kan delta, var vänlig avanmäl dig på e-mail nedan så att någon från reservlistan kan få plats.

  Du anmäler dig på följande länk:

  http://simplesignup.se/event/80581

  Frågor om konferensen kan ställas via info@xbrl.se

  Med vänlig hälsning

  Björn Rydberg
  Ordförande XBRL Sweden

  www.xbrl.se
  www.xbrl.org

  XBRL Sweden invites you to a conference on the digitization of financial statements on the theme ”Standard Business Reporting – SBR”

  In a recent resolution dated July 21 the Swedish Government instructed the Companies Registration Office to introduce a digital service for the filing of financial information relating to annual reports, based on the standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language). The assignment will be carried out in cooperation with the Accounting Standards Board, the Swedish Tax Agency and Statistics Sweden.

  With the above background XBRL Sweden, in cooperation with the Tax Agency, the Swedish Companies Registration Office, Statistics Sweden and FI – Swedish Finacial Supervisory Authority, invites to a conference on the theme ”Standard Business Reporting – SBR”. The conference will take place October 4th, 2016, pm 1-5 (with subsequent mingling) in EY premises Jakobsbergsgatan 24 in Stockholm.

  The conference will focus on important aspects relating to the coordinated electronic financial reporting through the participation of national and international speakers including

  • Companies Registration Office, director general Annika Bränström
  • John Turner, CEO XBRL International
  • Frans Hietbrink, Expert on SBR/XBRL in Dutch Tax Administration, Belastingdienst.

  Companies Registration Office, director general Annika Bränström will on the conference describe how to address this important new government assignment. John Turner, CEO XBRL International will give an international outlook. From the Dutch Tax Administration Frans Hietbrink will participate as an expert on the SBR/XBRL reporting implemented in Holland.

  Other presentations and discussions during the conference will focus on the implementation of the above government assignment. Detailed planning of the conference is ongoing and a final agenda will be announced later. The entire conference will be in English.

  There conference is free of charge. The number of participants is limited, and we apply ”first come first served”. If after your application you can´t attend, please unsubscribe using the e-mail below so that someone else can be invited.

  You can register at the following link:

  http://simplesignup.se/event/81126

  Questions about the conference can be sent to info@xbrl.se

  Sincerely

  Björn Rydberg
  Chairman of XBRL Sweden

  www.xbrl.se
  www.xbrl.org

  Data Amplified 2016 – 8-10 November 2016, Singapore

  XBRL konferens Singapore 2016

  XBRL Week in Frankfurt 1-3 June 2016

  Läs mer här >

  Internationell XBRL-konferens i Köpenhamn den 8-10 september 2015

  Läs mer här >

  Nordic meeting regarding digital filing of accounting data

  nordic_meeting_regarding
  Nordic meeting regarding digital filing of accounting data 2015 in Sundsvall
  XBRL Sweden is hosting a single day event open to Nordic business authorities, their partners, Nordic XBRL organizations and guests from the Netherlands and the UK.

  The purpose of the conference is to learn more about the benefits on standard business reporting and how to further develop the use of XBRL for business reporting in the Nordic countries.

  Programme >

  Date: 27 January 2015
  Time: 9 a.m. to 5 p.m. (networking from 5 p.m)
  Place: The conference premises at Hotel Södra Berget, Sundsvall, Sweden

  Topics include:

  • The digital landscape in Sweden and theEU
  • Standard Business Reporting (SBR) in the Netherlands
  • XBRL in the UK
  • SBR in the Nordic countries
  • The software vendor perspective

  Speakers Include:

  • Anneli Hagdahl, Ministry of Enterprise, Energy and Communications
  • Gilles Maguet, Secritary General XBRL Europe
  • Frans Hietbrink, Netherlands Tax and Customs Administration. Dutch SBR project
  • Jack Mansfield, Companies House, Roy Warden, HMRC and Andy Greener Corefiling and
  • Jennifer Guest, FRC
  • Björn Lindström (Visma) and Ingemar Börjesson (Hogia)
  • Helena Morgonsköld, Head of E-services and Collaboration, Bolagsverket

  Read more >

  XBRL-Seminarium med Svenska Bankföreningen och Finansinspektionen den 12 juni 2013

  Den 12 juni 2013 anordnade XBRL sweden ett seminarium tillsammans med Svenska Bankföreningen och Finansisnpektionen med rubriken ”Preparation for CRD IV and XBRL reporting”.

  Inbjudan och presentationer

  Inbjudan 12 juni 2103>

  XBRL Sweden overview (Björn Rydberg, ordförande XBRL Sweden)>

  Andreas Weller from the European Banking Authority>

  Karl Hansell and Niclas Wensberg, Finansinspektionen>

  Stuart Rowan from software provider CoreFiling>

  Poul Kjær, ordförande XBRL Denmark>

  XBRL-Event på Danska Ambassaden den 21 mars 2013

  Den 21 mars 2013 hölls ett XBRL-seminarium på Danska Ambassaden i Stockholm där deltagare från departement, myndigheter och näringsliv fick lyssna till danska erfarenheter av lagkrav på elektronisk ingivning av årsredovisningar. Svenska Bolagsverket presenterade också sin agenda för e-tjänster inkluderande elektroniska årsredovisningar i applikationen ”Lämna Årsredovisning”. Seminariet anordnades av XBRL Danmark och XBRL Sweden med Danska Ambassadören i Stockholm som värd. Tack alla som var där!

  Presentationer

  XBRL Sweden>

  Bolagsverket >

  Danska Erhvervsstyrelsen>

  Danska Digitaliseringsstyrelsen

  Poul Kjær – XBRL Denmark>