Torsdagen den 29 april samlade Xbrl-föreningen sina medlemmar till ett möte kring digital signering. I den digitala världen möttes ca 60 personer kring det aktuella ämnet.

Ordförande Björn Rydberg inledde med att dessa typer av möten ger möjligheter att skapa samverkan och gemensamma ståndpunkter. Att köra dessa digitalt öppnar också upp för att utöka vårt program och för flera att kunna deltaga.

Några av föreningens medlemskategorier var med och delade sina erfarenheter. Programvaruföretagen representerades av Lars Alm, Fortnox. Flera av programvaruföretagen levererar tjänster med digital signering. Lösningar finns på olika nivåer, vilket kan vara svårbedömt. Sammantaget ges möjligheter vid samarbeten kring flöden och teknik. Claes Eriksson, Srf konsulterna och Björn Rydberg, EY, redogjorde för redovisnings- och revisionsbranschens syn på digital signering, och hur kraven utifrån lagstiftning kring detta är svårhanterliga. Myndigheterna, i detta fall Skatteverket och Bolagsverket, har sedan länge pågående arbeten kring legitimering och digital signering. Jan Sjösten (SKV) och Jonas Öhrnell (BV) berättade kring det arbete som har gjorts, pågår och planeras utifrån myndighetsperspektivet.

Infrastrukturdepartementet har fått i uppdrag att utreda ”Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen”. Eva Sartorius, som arbetar både för DIGG och Regeringskansliet, beskrev direktivet och uppmuntrade även till att komma in med synpunkter till utredningen. Avslutningsvis redogjorde Roger Fagerud från Digitaliseringsmyndigheten (DIGG) för myndighetens uppdrag och dagordning, eIDAS-förordningen samt status för e-underskrifter.

Sammanfattningsvis ett väldigt informativt möte som sätter fingret på ett område av hög komplexitet, där vi i Sverige har en hel del frågor att vidare belysa och få svar på. Det kommer säkerligen att bli fler möten kring detta ämne, och definitivt flera möten för XBRL-föreningens medlemmar med andra inriktningar också. Närmast är ett möte den 3 juni med ämnet Digitalisering av icke finansiell data.

Presentationer från mötet finns tillgängliga här:

XBRL Sweden_Medlemsaktivitet

Utredningen om betrodda tjänster

eIDAS-förordningen