Den 12 maj 2023 lämnade XBRL Sweden in ett remissvar på promemorian ”Digital ingivning av årsredovisningar” till Regeringskansliet. Av vårt sammanfattande svar framgår att föreningen;
  • XBRL Sweden ser positivt till förslaget att digital ingivning av års- och koncernredovisningar samt, i förekommande fall, revisionsberättelser införs som obligatorium.
  • XBRL Sweden ser positivt till förslaget att aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens regelverk K2 eller K3 ska vara skyldiga att överföra sin års- och koncernredovisning elektroniskt till Bolagsverket. På samma sätt ska även, i förekommande fall, revisionsberättelsen ges in. Vår rekommendation är att möjligheten till undantag för vissa dotterföretag stryks.

  • Gällande förslaget att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2026 och börja tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2025 så rekommenderar XBRL Sweden att tidigarelägga lagändringarna till att träda i kraft den 1 januari 2025 och börja tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2024.