(For short summary in English, please see below)

Föreningen XBRL Sweden genomförde under 2020 en enkät för att kartlägga de tjänster för elektronisk underskrift som erbjuds i Sverige, presenterad här. För att vidare kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för elektronisk underskrift som är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen, genomför XBRL Sweden nu en uppföljande enkät. Mera om bakgrund och innehåll för enkäten, se nedan.

Svar börjar komma in från de drygt 25 företag som bjudits in till enkäten hittills. Och, de som ännu inte har blivit inbjudna kan höra av sig till info@xbrl.se för frågor och inbjudan. Deadline för att svara på enkäten har vi satt till 17 januari -22.

English – XBRL Sweden invite providers offering solutions for digital signing to this survey.
In 2020, XBRL Sweden completed a project that included a survey to identify services for electronic signing, offered to the Swedish market. To further identify and evaluate such applications, we decided to follow up on the 2020 project with a new survey covering additional questions towards capacity to fulfill the eIDAS regulation. For organizations with need for further communication in English, please contact info@xbrl.se.

Mera om bakgrund och innehåll för enkäten
Föreningen XBRL Sweden genomförde under 2020 en enkät för att kartlägga de tjänster för elektronisk underskrift som erbjuds i Sverige. Enkätens syfte var att lyfta upp väsentliga områden kopplat till eIDAS förordningen via frågor kopplade till hur de leverantörer som erbjuder elektroniska underskriftslösningar på den svenska marknaden har adresserat vissa av de förutsättningar förordningen innehåller. Fokus var att förstå hur väl tjänsteleverantörer anser sig uppfylla de krav som ställs för tillhandahållande av avancerade elektroniska underskrifter. Att just avancerade elektroniska underskrifter kan levereras är viktigt inte minst utifrån att utvald lagstiftning, då t ex aktiebolagslagen, kräver detta.  Svaren i enkäten utgjorde underlag för en vidare dialog kring hur kraven i förordning ska tolkas och vilka utmaningar och behov som finns och följdes bland annat upp med ett seminarium där resultaten presenterades.

Flera tjänsteleverantörer som svarade på enkäten 2020 ansåg att man kunde skapa avancerade elektroniska underskrifter trots att förhållanden runt tjänsterna indikerade att så inte var fallet. Området har hög komplexitet och det uppstår i betydande utsträckning fortsatt frågor kring vilka signeringstyper olika applikationer levererar. XBRL Sweden genomför nu därför en uppföljande enkät för att kunna kartlägga och informera om vilka produkter för elektronisk underskrift som är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen. Viktigast här är frågan om signaturformat och frågan om vem som egentligen skriver under dokumentet.

Återkom gärna med frågor via info@xbrl.se.