Styrelsen för XBRL Sweden ber att få önska alla medlemmar, samt alla övriga intresserade av ”Standard Business Reporting – SBR” en riktigt god jul!

Så här inför julhelgen kan det vara på sin plats att summera året som gått. Detta Corona-år har vi framförallt träffats digitalt. Och, några aktiviteter och milstolpar att lyfta fram tycker vi är:

  • Vi har kunnat välkomna 3 st nya medlemmar i föreningen under 2020; CtrlPrint, Mirendo AB, Otisco AB. Detta innebär att vi nu går in i 2021 med totalt 43 medlemmar.
  • Vi arrangerade i april en medlemsaktivitet i anslutning till ”Digital signering av finansiella rapporter” https://www.xbrl.se/nyheter/digital-signering-av-finansiella-rapporter-omrade-med-stort-behov-av-fortydliganden/. Föreningen lanserade även en enkät inom detta område, där leverantörer av signeringslösningar bjöds in att svara. Uppföljning av denna gjordes under hösten i separata aktiviteter med leverantörer och föreningens medlemmar. En inspelning av vår medlemsaktivitet i november finns nu även tillgänglig. https://www.xbrl.se/events/inspelning-fran-medlemsaktiviteten-for-genomgang-av-enkatsvaren-finns-har/
  • I juni genomfördes vidare en medlemsaktivitet som fokuserade ”Non financial reporting – NFR” https://www.xbrl.se/events/medlemsaktivitet-3e-juni-non-financial-reporting . Kopplat till NFR har föreningen också haft representation inom den arbetsgrupp inom XBRL Europé som arbetat fram ett remissvar kopplat till EU kommissionens initiativ för det så kallade ”Non Financial Reporting Directive – NFRD”.
  • I oktober deltog representanter för några av föreningens medlemskategorier i en ”Digital hearing om – Standard Business Reporting i Sverige” med ett antal myndighetschefer. Vi adresserade från föreningens sida bl a hur vi via vår unika sammansättning av representanter för både myndigheter och näringsliv är en etablerad naturlig del i SBR samverkan.
  • Dialog har inletts med FAR kring att utvärdera hur befintlig taxonomi för revisionsberättelse kan utökas för att ge ett större digitalt värde, via uppdelning på flera (maskinläsbara) element.
  • Implementering av ESEF (European Single Electronic Format) har gått vidare. I Sverige är Finansinspektionen huvudman för detta och förberedelser har pågått med ökad intensitet under året av de emittenter som är föremål för ESEF. Flera av våra medlemmar erbjuder programvaror och tjänster kopplat till ESEF. (Det kan noteras att den lagstadgade rapporteringen med stor sannolikt nu skjuts upp med ett år).
  • Ett antal av våra medlemmar har också i olika led fortsatt arbetet kopplat till rapporteringen av digitala årsredovisningar till Bolagsverket. I DIÅR-tjänsten har nu ca 100.000 årsredovisningar skickats in under 2020, vilket motsvarar det mål Bolagsverket satt upp för året.

XBRL Swedens årsstämma går av stapeln den 25 februari 2021 (Digitalt, kl 16-18). Då kommer vi att diskutera kring SBR och även berätta om vår föreslagna agenda för 2021. Medlemmar kontaktas via separat kalenderkallelse.

För styrelsen

Björn Rydberg

Ordförande XBRL Sweden