I ett brev till Närings- och Infrastrukturdepartementen pekar XBRL Sweden på kommunikation och samverkan mellan offentlig och privat sektor som en nyckel till framgång för en lyckosam digitalisering.

Flera myndigheter utvecklar alltmer komplexa samverkande tjänster i digitala ekosystem, såsom inom standardiserad verksamhetsrapportering, Standard Business Reporting (SBR). Myndigheter kan i detta sammanhang inte enbart använda sig av egen kunskap från utveckling av traditionella e-tjänster. Det krävs nya modeller för samverkan. Fler intressenter bör involveras tidigt och under hela utvecklingsprocessen, ett samskapande av tjänster i ett ekosystem.

För att få bättre förutsättningar för offentlig och privat sektor att lyckas med SBR projekt, har XBRL Sweden genomfört ett samarbetsprojekt med syfte att beskriva hur offentliga digitaliseringsprojekt bör bedrivas. Projektet är unikt och ger via deltagande aktörer ett mycket starkt underlag för kommande SBR inriktade initiativ i gränssnittet mellan offentlig och privat sektor.

Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Vår rapport visar på områden där vi tyvärr håller på att misslyckas, trots att goda förutsättningar finns. Otillräcklig samverkan och beslutströghet med utdragna processer är några av grunderna till detta. Grundförutsättningar för framgångsrik digitalisering är framför allt kommunikativ och iterativ samverkan inom såväl offentlig som privat sektor.

 

XBRL Sweden har identifierat några kritiska framgångsfaktorer som är vitala för lyckosamma SBR-projekt.

Målstyrning – Tydliggör målen med uppdraget (vad som ska genomföras) vilket skapar utrymme för dialog kring hur och när målen kan nås.

Flexibilitet – Det krävs en iterativ process med ett flexibelt förhållningssätt för att kunna göra nödvändiga omprövningar i och av uppdraget.

Nyttofördelning – Nytta och affärsvärde med projektet behöver vara tydlig för inblandade parter.

Juridiska förutsättningar – Kommunikation från start kring dessa är viktigt för att skapa trygghet för alla inblandade parter. De grundläggande förutsättningarna för dessa inom uppdraget ska vara klarlagda och utvärderade.

Finansiering – Uppdrag behöver följas av en realistisk finansiering för dess genomförande för berörd myndighet. Nyttofördelning med tillhörande business case måste också innehålla hur fördelning av investeringar kommer att se ut mellan näringsliv och myndighet.

Bilagt: