Vad tycker våra medlemmar?
I samband med XBRL föreningens konferens för medlemmar den 7 november 2019 genomfördes en interaktiv undersökning för att ta reda på vilken uppfattning medlemmarna har i olika frågeställningar. Underlaget ska användas i det framtida SBR (Standard Business Reporting) arbete som föreningen har påbörjat, där en viktig del är identifierad till att påverka beslutsfattare i syfte att möjliggöra för långsiktigt bra beslut. De deltagande medlemsrepresentanterna anser att föreningens uppdrag i första hand är att vara lobbyorganisation och paraplyorganisation för aktörer på marknaden. Den första frågan som ställdes var vilket ord som associerades med begreppet SBR (Standard Business Reporting). Många medlemmar lyfter fram standard, effektivitet och samverkan i detta sammanhang, men även digital och xbrl.

Medlemmarnas uppfattning kring vika förändringar som är viktiga för att möjliggöra en mer digitaliserad rapportering landar även det till stor del kring standards och samverkan. Detta gäller särskilt kring gemensamma/standardiserade regelverk och semantik. Efterfrågan finns på banktjänster och även lagändringar gällande till exempel digitala kvitton. Medlemmarna påtalar vikten av tillgänglighet, förenkling och att det finns en vilja att dela data. För att det ska bli möjligt med en mer digitaliserad rapportering påtalas vikten av api-er, moderna restbaserade api-er, och myndighetsapier. Efterfrågan på webhook (funktion i webbkoden som talar om för en webbsidas innehavare när det händer något på webbsidan), att data är tydligt definierat och att det finns förutsättningar att på ett bra sätt hantera integrationer. Samtidigt behövs det rapporter från företagsperspektiv. En annan aspekt är att detta måste ges ekonomiska medel och incitament för införandet, så att det finns en finansiering. Ett sista stort område som tas upp är ägarfrågan av data och säkerheten kring detta.

Myndigheternas agerande kring ökad digital rapportering och automatisering var en annan fråga som hanterades i undersökningen. Frågan ställdes kring vad som kan förbättras eller bidra till en ökning. Återigen är samverkan och standardisering något som kommer högt upp. Förvaltning av standards är en fråga som dyker upp, moderna restapier men även obligatorium, förmodligen i detta avseende gällande digital inlämning av årsredovisningen. Det efterfrågas bättre affärscase, samordning av myndighetsrapportering och att myndigheterna utnyttjar det rapporterade datat. Återigen kommer incitament fram som en fråga och hur myndigheterna kan bidra till bättre affärscase. I sitt agerande önskas juristerna blir mer modiga, att myndigheterna är transparenta och är ute och lyssnar utanför myndighetssfären. Det finns mer handfasta önskemål som att ett gemensamt konto ska användas, lokal signering men även exponerad signering och att kopplingarna Ubl 2 peppol, xbrl-json, xbrl-csv finns. Myndigheterna behöver visa exponerad status och ta beslut om standards såväl som hantera arkiveringsfrågor. Det finns en önskan om att få bort den analoga idiotloopen. Myndigheterna bör agera transparent, med en öppenhet som gynnar samarbete. Men även ta sig an frågan om arkivering och säkerhet kring rapporteringen.

Digital inlämning av årsredovisning (DiÅr) är det projekt som tydliggör digitalisering av finansiell information, där XBRLs medlemmar har investerat på olika sätt. När medlemmar får besvara frågan huruvida DiÅR har var lönsamt eller kostsamt så är det ett jämnt resultat. Dock var svarsfrekvensen låg jämfört med svaren på övriga frågor (16/25). Vår uppfattning är att de som svarat ”Snarare mycket lönsamt” inkluderar de som rapporterar årsredovisningen digitalt (representanter för småföretagare).

Fråga: Har DiÅr (Digitala Årsredovisningar) varit lönsamt eller kostsamt för din organisation?

Som en följdfråga på detta var vad som krävs (är viktigast) för att den digitaliserade rapporteringen ska bli lönsam och där var svarsfrekvensen högre (21/25). Obligatorium anses vara den allra viktigaste framgångsfaktorn, säkerligen även här primärt kopplat till DiÅr. Men det finns andra viktiga faktorer som att avskaffa analoga rapporter, få till en digital bas kontoplan, utbildning och ett enda möjligt format. Det efterfrågas en heldigital resa med automatisering som skapar volym utifrån bra affärsmodeller. Det krävs en följsamhet med processer och pilotprojekt med en snabb, enkel övergång. Detta görs genom laganda, acceptans och benchmarking, gärna i pilotprojekt.

En mer digitaliserad rapportering kan enligt XBRLs medlemmar möjliggöras genom obligatorium, samordning, standards, lagstiftning och… action. Det behöver finnas ett genomtänkt flöde som skapar bra kundupplevelser och bra affärsmodeller som genererar intäkter, med kundfokus. Utveckling av system, api-er, ombudsrapportering och att ta bort analoga mellansteg är viktiga förändringar. Genom pilotprojekt, psi för utlämnande, stödjande standards, digital bas-kontoplan och validering M2M anser våra medlemmar att en mer digitaliserad rapportering möjliggörs. Det kräver ödmjukhet, samskapande, kunskap och utbildning.
Standarder är genomgående viktigt enligt medlemmarna, och på frågan hur viktiga gemensamma nordiska standarder är så svarar en större andel av medlemmarna att det är viktigt.

Fråga: Hur viktigt anser du att gemensamma nordiska standarder är?

Vilket medskick gav då medlemmarna i det fortsatta arbetet gentemot beslutsfattarna? Obligatorium är helt klart den största frågan. Förvaltningsorganisation, ägandeskap, samordning mellan departement och att man går från ord till handling är det som framförs. En stor fråga är finansiering och att visa på samhällsnyttan.