XBRL Sweden har via en rad aktiviteter under året riktat fokus på området ”Digital signering av Finansiella Rapporter”.  Det har nu blivit dags att publicera resultatet av den enkät som cirkulerats till leverantörer av signeringslösningar.

En sammanställning finns att ladda ned här.

Sammanfattningsvis ger resultatet en bra bild över hur de organisationer som besvarat enkäten förhåller sig till de ramverk som finns tillgängliga. Tio leverantörer har svarat, vilket vi bedömer ge en relevant översikt, givet hur marknaden ser ut i Sverige. Några slutsatser och kommentarer:

  •  En bidragande orsak till att föreningen adresserat området är den oklarhet som bedömts föreligga kring om använda signeringlösningar uppfyller vad som i EU-förordningen eIDAS beskrivs som avancerade respektive kvalificerade elektroniska underskrifter. Enkäten visar att samtliga 10 respondenter på direkt fråga anser sig uppfylla kraven på nivån avancerade.
  • På fråga kring om respondenterna ställer sig positiva till att vi i Sverige skulle införa någon form av certifiering för signeringslösningar på nivån ”avancerad”, svarar 9 av 10 att man är positiva eller mycket positiva till detta.
  • Vi kan övergripande notera en betydande komplexitet med behov av förtydliganden och fortsatt gränsöverskridande samarbeten mellan myndigheter och näringsliv, inom ett område där bara en bråkdel av potentialen hittills är utnyttjad.

XBRL Sweden vill tacka de som deltagit i att besvara enkäten och hoppas att vår sammanställning av svar och våra övriga initiativ ska kunna utgöra underlag för fortsatt diskussion och utveckling.

Kommande aktivitet för medlemmar i XBRL Sweden: Genomgång av enkätsvaren den 11 november 2020, kl 15-16.30, enligt särskild inbjudan.