XBRL Sweden har ett antal fokusområden som vi engagerar oss i för att bidra till att en förflyttning sker för ökad grad av ändamålsenlig digitalisering. Ett sådant fokusområde är digital signering där vi under ett flertal år bedrivit arbete för att redogöra och klargöra vad som krävs för att uppnå kvalitativa och rättssäkra digitala original handlingar med stöd av betrodda tjänster som exempelvis avancerade elektroniska underskrifter. XBRL Sweden har lämnat en skrivelse, till Infrastrukturdepartementet – Enheten för samhällets digitaliseringen, där vi påtalar vikten av införandet av en nationell tillitsförteckning och valideringstjänst. Vi anser att de nationella behoven finns, vilket utredningen SOU 2021:9, Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, tydligt påvisar.

Ta del av XBRL Swedens skrivelse från 26 juni 2024 genom följande länk.