Regeringen beslutade den 12 mars 2020 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda och lämna förslag för ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i syfte att höja säkerheten och stärka tilliten när de används i den offentliga förvaltningen.

XBRL Sweden har tidigare lämnat kommentarer till delbetänkandet ”Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:9). Läs detta här. 

Föreningen har nu även varit inbjudna till att lämna kommentar till slutbetänkandet ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen (SOU 2021:62)” där vårt svar återfinns nedan.

”Till Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet Enheten för samhällets digitalisering

Svar på Remiss 2022-02-21, diarienummer – I2021/01954
Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:62

Svar
XBRL Sweden tackar för möjligheten att få lämna kommentar till utredningen om betrodda tjänsters slutbetänkande ”Användning av e-legitimation i tjänsten i den offentliga förvaltningen”, SOU 2021:62.

Föreningen XBRL Sweden består av medlemsorganisationer representerande programvaruföretag, branschorganisationerna FAR och Srf konsulterna, informationsförädlare, företag inom redovisning, revision, och konsultverksamhet, företagarorganisationen Företagarna samt myndigheter. Vi är en del av ett globalt nätverk och har ett ändamål att främja konceptet Standard Business Reporting / Standardiserad Företagsrapportering i Sverige. I korthet handlar det om att skapa effektiva informationskedjor med information av hög kvalitet baserat på öppna standarder. Fokus är finansiella data och övrig affärsdata, t ex hållbarhetsinformation. Föreningen är unik i det att vi samlar några av våra allra mest centrala aktörer i kretsloppet av verksamhetsinformation.
De myndigheter som är medlemmar i XBRL Sweden är inbjudna att svara på remissen. XBRL Sweden begränsar därför sitt svar till det som framförs av utredningen i avsnitt 9.5 om en samverkande infrastruktur mellan offentlig och privat sektor.

Föreningen stödjer en vidare utredning av att systemet för e-legitimation även ska omfatta privat sektor. För att få en effektivare digitalisering vore det också önskvärt om myndigheternas e-tjänster i större omfattning godtog organisationer i stället för individer. Det skulle vara önskvärt att den frågan ingår i en tillkommande utredning. Det ger en möjlighet för de myndigheter som kan underlätta för användandet och inlämning via digitala tjänster.

Stockholm 2022-05-17

För XBRL Sweden

Björn Rydberg, Ordförande”