Om enkäten
Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för elektronisk underskrift som, utifrån valda avgränsningar, är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen.

Vid vår utvärdering av enkätsvar har vår primära utgångspunkt varit att undersöka och lyfta fram de lösningar där uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter kan verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara. Se vidare nedan hur vi tillämpat avgränsningar för vår utvärdering av enkätsvar.

Viktigt att poängtera är att vi inte menar att lösningar som inte finns med på vår lista saknar stöd för att uppfylla kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen. I de fall där underskrift i enlighet med våra redovisade avgränsningar inte kan tolkas kan det inte uteslutas att verifiering av uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter kan ske med stöd av leverantören och specialanpassade verktyg. XBRL Swedens bedömning är dock att det sistnämnda inte bör vara god praxis i Sverige.

Erbjudande om deltagande har gått ut till 24 aktörer, där svar erhållits från 11 av dessa. Vi har i vår sammanställning nedan valt att publicera namn på de respondenter vi via vår analys har bedömt uppfylla uppsatta kriterier.

Observera att enkäten är utformad för att ge information om en tjänst och inte om ett företag eller om en produkt som kan användas på olika sätt. Vår sammanställning ger ett resultat vid den tidpunkt då svar avgivits, löpande under perioden november 2021 t o m februari 2022, och speglar inget förhållande utanför denna period. Sammanställningen, med tillämpade avgränsningar, ska ses som ett underlag för vilka kriterier som kan anses vara relevanta att överväga för leverantörer och konsumenter av tjänster för elektronisk underskrift. XBRL Sweden tar inte ansvar för eventuella beslut som fattas med utgångspunkt från vår rapportering. XBRL Sweden kommer aktivt att följa utvecklingen inom området, men har i dagsläget inte någon plan för att underhålla eller uppdatera befintligt material med någon uppföljande enkät eller motsvarande.

Frågor kring utvärderingen kan ställas via info@xbrl.se .

 

Avgränsning

Bedömning av enkätsvar har avgränsats till att utvärdera underskrifter på elektroniska handlingar där den aktuella handlingen undertecknas av en eller flera uppgiftslämnare med en avancerad elektronisk underskrift enligt väl etablerad publik standard.

Ett flertal inkommande enkätsvar redovisar lösningar där den presenterade underskrivna handlingen är försedd med underskriftstjänstens elektronisk stämpel som identifierar underskriftstjänsten som utställare. I dessa lösningar förekommer oftast någon form av visuell information i dokumentet som redovisar vem/vilka som enligt underskriftstjänstens information har medverkat till undertecknandet.

I några av dessa lösningar ska det enligt information från leverantören finnas någon form av bilaga med bakomliggande undertecknares verkliga underskrifter som i flera fall uppges vara avancerade underskrifter. Gemensamt för dessa lösningar är att dessa bilagor inte är upprättade enligt någon publik standard eller metod som måste accepteras av EU:s medlemsstater enligt eIDAS regleringen och dess genomförandeakter.

På grund av dessa lösningars leverantörsspecifika karaktär, att information saknas för att utvärdera dessa underskrifter och möjligheten att verifiera dessa med automatiska standardiserade rutiner, har vi i denna utvärdering valt att bortse från dessa bilagor, dess praktiska funktion och dess eventuella legala verkan.

Huvudskälet till denna avgränsning är att syftet med denna utvärdering är att undersöka och lyfta fram de lösningar där uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter, och därmed deras identiteter och avsikt att skriva under, kan verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara utan krav på leverantörsspecifika anpassningar.

 

Bedömning av enkätsvar

Tjänster som uppfyller kraven på avancerad elektronisk underskrift enligt redovisade avgränsningar:

  • ZealiD QeID CPS v17  – ZealiD
  • Comfact Signature – Comfact
  • Hogia Signit – Hogia
  • SignPort – Knowit Connectivity

I den viktigaste bedömningspunkten, gällande om tjänsten tillhandahåller en avancerad elektronisk underskrift så har utfallet blivit ”Ja” i de fall där den elektroniska handlingen undertecknats med respektive undertecknares avancerade underskrift i enlighet med utvärderingens avgränsningar.

De tjänster som lämnat uppgifter till denna kartläggning som inte redovisas i tabellen ovan har redovisat lösningar som innebär att en avancerad elektronisk underskrift i enlighet med redovisade avgränsningar inte skapas. Detta utesluter dock inte att andra leverantörsspecifika uppgifter i dokumentet som ingår i leverantörsspecifika ”bilagor” kan fylla en sådan funktion i rent juridisk mening vid prövning med stöd av specialanpassade verktyg.

 

Enkätens frågor: XBRL Sweden enkät digital signering 2022_Frågor

 

För vidare läsning, se gärna också nedan länkar till några tidigare aktiviteter genomförda av XBRL Sweden i koppling till digital signering.

Resultat av enkät till leverantörer av lösningar för digital signering – XBRL Sweden

Medlemsaktivitet – Digital signering av finansiella rapporter – XBRL Sweden