Om enkäten
Föreningen XBRL Sweden har genomfört en enkätundersökning i syfte att kunna kartlägga och informera om vilka tjänster för elektronisk underskrift som, utifrån valda avgränsningar, är lämpliga att använda för att förse elektroniska dokument med avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen.

Vid vår utvärdering av enkätsvar har vår primära utgångspunkt varit att undersöka och lyfta fram de lösningar där uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter kan verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara. Se vidare nedan hur vi tillämpat avgränsningar för vår utvärdering av enkätsvar.

Viktigt att poängtera är att vi inte menar att lösningar som inte finns med på vår lista saknar stöd för att uppfylla kraven för avancerad elektronisk underskrift enligt eIDAS förordningen. I de fall där underskrift i enlighet med våra redovisade avgränsningar inte kan tolkas kan det inte uteslutas att verifiering av uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter kan ske med stöd av leverantören och specialanpassade verktyg. XBRL Swedens bedömning är dock att det sistnämnda inte bör vara god praxis i Sverige.

Erbjudande om deltagande har gått ut till 24 aktörer, där svar erhållits från 11 av dessa. Vi har i vår sammanställning nedan valt att publicera namn på de respondenter vi via vår analys har bedömt uppfylla uppsatta kriterier.

Observera att enkäten är utformad för att ge information om en tjänst och inte om ett företag eller om en produkt som kan användas på olika sätt. Vår sammanställning ger ett resultat vid den tidpunkt då svar avgivits, löpande under perioden november 2021 t o m februari 2022, och speglar inget förhållande utanför denna period. Sammanställningen, med tillämpade avgränsningar, ska ses som ett underlag för vilka kriterier som kan anses vara relevanta att överväga för leverantörer och konsumenter av tjänster för elektronisk underskrift. XBRL Sweden tar inte ansvar för eventuella beslut som fattas med utgångspunkt från vår rapportering. XBRL Sweden kommer aktivt att följa utvecklingen inom området, men har i dagsläget inte någon plan för att underhålla eller uppdatera befintligt material med någon uppföljande enkät eller motsvarande.

Frågor kring utvärderingen kan ställas via info@xbrl.se .

 

Avgränsning

Bedömning av enkätsvar har avgränsats till att utvärdera underskrifter på elektroniska handlingar där den aktuella handlingen undertecknas av en eller flera uppgiftslämnare med en avancerad elektronisk underskrift enligt väl etablerad publik standard.

Ett flertal inkommande enkätsvar redovisar lösningar där den presenterade underskrivna handlingen är försedd med underskriftstjänstens elektronisk stämpel som identifierar underskriftstjänsten som utställare. I dessa lösningar förekommer oftast någon form av visuell information i dokumentet som redovisar vem/vilka som enligt underskriftstjänstens information har medverkat till undertecknandet.

I några av dessa lösningar ska det enligt information från leverantören finnas någon form av bilaga med bakomliggande undertecknares verkliga underskrifter som i flera fall uppges vara avancerade underskrifter. Gemensamt för dessa lösningar är att dessa bilagor inte är upprättade enligt någon publik standard eller metod som måste accepteras av EU:s medlemsstater enligt eIDAS regleringen och dess genomförandeakter.

På grund av dessa lösningars leverantörsspecifika karaktär, att information saknas för att utvärdera dessa underskrifter och möjligheten att verifiera dessa med automatiska standardiserade rutiner, har vi i denna utvärdering valt att bortse från dessa bilagor, dess praktiska funktion och dess eventuella legala verkan.

Huvudskälet till denna avgränsning är att syftet med denna utvärdering är att undersöka och lyfta fram de lösningar där uppgiftslämnarnas avancerade elektroniska underskrifter, och därmed deras identiteter och avsikt att skriva under, kan verifieras direkt med stöd av standardiserad programvara utan krav på leverantörsspecifika anpassningar.

 

Bedömning av enkätsvar

Tjänster som uppfyller kraven på avancerad elektronisk underskrift enligt redovisade avgränsningar:

  • ZealiD QeID CPS v17  – ZealiD
  • Comfact Signature – Comfact
  • Hogia Signit – Hogia
  • SignPort – Knowit Connectivity

I den viktigaste bedömningspunkten, gällande om tjänsten tillhandahåller en avancerad elektronisk underskrift så har utfallet blivit ”Ja” i de fall där den elektroniska handlingen undertecknats med respektive undertecknares avancerade underskrift i enlighet med utvärderingens avgränsningar.

De tjänster som lämnat uppgifter till denna kartläggning som inte redovisas i tabellen ovan har redovisat lösningar som innebär att en avancerad elektronisk underskrift i enlighet med redovisade avgränsningar inte skapas. Detta utesluter dock inte att andra leverantörsspecifika uppgifter i dokumentet som ingår i leverantörsspecifika ”bilagor” kan fylla en sådan funktion i rent juridisk mening vid prövning med stöd av specialanpassade verktyg.

 

Enkätens frågor: XBRL Sweden enkät digital signering 2022_Frågor

 

För vidare läsning, se gärna också nedan länkar till några tidigare aktiviteter genomförda av XBRL Sweden i koppling till digital signering.

Resultat av enkät till leverantörer av lösningar för digital signering – XBRL Sweden

Medlemsaktivitet – Digital signering av finansiella rapporter – XBRL Sweden

 

Utvalda Q&A kopplat till vår undersökning

Q: Varför har ni inte med flera leverantörer på listan, då det uppenbart finns ett antal övriga aktörer på marknaden som uppfyller eIDAS förordningen.

A: Viktigt att poängtera igen att vi inte menar att lösningar som inte finns med på vår lista inte uppfyller krav på ”Avancerad elektronisk signatur”. Vi har valt att snäva in mot vissa kriterier som vi tycker framåt starkt bör övervägas för signeringslösningar. Vi utmanar marknaden mot att utveckla lösningar som vi ser som gynnsamma för alla aktörer, privata och offentliga.

Q: Varför lyfter ni inte upp alla leverantörer som uppfyller kraven på avancerad elektronisk underskrift?

A: För att vi helt enkelt inte vet vilka som verkligen gör det. En del leverantörer som skickat in underlag till oss kan mycket väl uppfylla kraven på avancerad elektronisk underskrift, men vi har inte kunnat verifiera det baserat på det material och den information vi erhållit. De leverantörer som inte deltagit i enkäten kan vi helt enkelt inte uttala oss om.

Q: Måste jag byta signeringslösning om min leverantör inte finns med på listan?

A: Nej. Till att börja med är det bara i vissa situationer som det uttryckligen finns krav på avancerad elektronisk underskrift. Har ni fall där det krävs avancerad elektronisk underskrift och ni har en leverantör som inte finns på vår lista, eller ska skaffa en ny, ta en dialog med leverantören om hur de menar att de uppfyller kraven på avancerad elektronisk underskrift.

Q: Vad menar XBRL Sweden egentligen med ”god praxis i Sverige”.

A: Vi tycker att det bör vara god praxis att möjliggöra för att en mottagare på ett rimligt enkelt sätt, med stöd av tillgänglig/standardiserad programvara, på personnivå ska kunna identifiera vem som signerat huvuddokumentet. Detta är enligt vår syn grunden för att kunna skapa automation i ett mottagande och analys av signerade dokument. Då signaturer, som nu i ett flertal fall, hanteras i bakomliggande bilagor är det svårt att få effektivitet och möjliggöra för automatvalidering utan djup kunskap om hur lösningen är konstruerad.

Q: Vad händer nu? Ni skriver att ni ”har i dagsläget inte någon plan för att underhålla eller uppdatera befintligt material med någon uppföljande enkät eller motsvarande”. Ska de fyra lösningar ni nu listat ligga uppe som er rekommendation en längre tid, samtidigt som andra leverantörer i olika aspekter utvecklar sina lösningar.

A: Som vi skriver kommer vi att följa utvecklingen inom området. Vidare är vår undersökning som vi anger begränsad till tidpunkten just då vi tog in våra svar. Beroende på vad andra aktörer (kanske någon myndighet) kanske gör i samma riktning, hur möjlig debatt utvecklas kring vårt arbete och hur vi ser på nyttan för våra medlemmar av en uppföljande enkät eller motsvarande kommer att ge svar på hur vi tar ett möjligt nästa steg. Vi har vidare redan från start planerat för att ta ner vårt inlägg i nuvarande form från hemsidan då vi bedömer att dess aktualitet har passerats.

Vidare frågor kan ställas via info@xbrl.se