I augusti avlämnade XBRL Sweden remissvar på utredningen om betrodda tjänsters delbetänkande; Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen, SOU 2021:9

Utredningen fokuserar behov inom offentlig sektor. XBRL Sweden poängterar dock i sitt svar det angelägna i att både offentlig och privat sektor kan dra nytta av de vägledningar och lösningar som föreslås. Vi hade önskat att utredningen också haft i uppdrag att titta på förutsättningarna i privat sektor. Föreningens allmänna uppfattning är vidare att utredningen innehåller komponenter som skyndsamt behöver komma på plats för att viktig digitalisering inte ska blockeras.

Läs hela remissvaret……