Medlemsenkät – Sammanfattning av svar

En enkät har under sommaren skickats ut till samtliga medlemmar i XBRL Sweden. Svarsfrekvensen blev god, ca 70% av våra medlemsorganisationer har svarat, och nedan har vi kortfattat sammanfattat de viktigaste slutsatserna baserat på erhållna svar.

De tre viktigaste slutsatserna utifrån från svaren:

  • Det ligger i linje med vad styrelsen har haft och fortsatt har som agenda
  • Nätverkande i olika form är viktigt för oss medlemmar
  • Viktigt med samverkan för att uppnå bra framtida SBR förutsättningar, framförallt på nationell nivå

Styrelsen uppskattar fortsatt engagemang från medlemmarna och hoppas på en bra dialog framåt.

Svaren kommer nu att vara ett viktigt underlag för styrelsens inriktning för kommande arbete och aktiviteter. En sådan redan planerad aktivitet är nu vår medlemsaktivitet den 7 november

 

Fråga 1 – Anledning till medlemskap i XBRL Sweden

Anledning till medlemskap anges i stor utsträckning vara allmänt intresse för Standard Business Reporting (SBR). Möjlighet till att stötta föreningens arbete samt möjlighet till att knyta nationella kontakter är också viktiga anledningar.

 

Fråga 2 – Vad prioriterar du som medlem som viktigt för ditt medlemskap

Som prioritet för medlemskap ges högt vikt vid att få tillgång till konferenser och seminarier samt att få delta i kommunikation och samverkan.

 

Fråga 3 – Behov av stöd med kompetensutveckling kopplat till SBR/XBRL

På fråga om kompetensutveckling kan återigen konstateras att workshops och nätverkande prioriteras. Viktigt att konstatera här är också att tekniskt inriktad utbildning har förhållandevis lågt intresse.

 

Fråga 4 – Kontakt med styrelsen

Denna fråga öppnade upp för att anmäla att man som medlemsorganisation gärna vill ha en kontakt i direkt dialog med styrelsen. Här har 5 organisationer meddelat intresse där styrelsen nu bjudit in dessa till dialog vid kommande styrelsemöten. Planerade styrelsemöten fram till årsstämman (som äger rum den 20 februari) är 26 september, 20 november och 23 januari.

 

Fråga 5 – Övriga frågor/kommentarer

Här fanns möjlighet till att lämna allmänna kommentarer. Sammanfattningsvis lyftes följande fram i dessa kommentarer:

 

  • Nordic Smart Government som ett viktigt samarbetsprojekt.
  • Vikten av att föreningen bidrar till att öka politiska förståelsen för SBR och hur SBR bidrar till att skapa samhällsnytta.
  • Vikten av att ta tillvara redan existerande infrastruktur och standards.
  • Vikten av att arbeta mot regelförenkling.
  • Föreningens potential att stötta i att lyfta upp Sverige till att bli (återigen) ledande inom digitalisering av finansiell information.