Projektbeskrivning

Vad är din roll i Xbrl-föreningen?

Jag är suppleant i XBRL Sweden och representerar myndigheter. Till vardags arbetar jag på Bolagsverket, där jag är verksamhetsutvecklare med fokus på digitalisering av finansiell information och mer specifikt digitala årsredovisningar. Jag har ca 20 års erfarenhet av digitalisering kopplat till Bolagsverkets utvecklingsverksamhet.

Vad gör att du/din organisation engagerar er i föreningen?

För Bolagsverket är samverkan och samskapande viktiga hörnstenar och föreningen är en viktig plattform för det. Ett nära samarbete och samskapande mellan privat sektor och myndigheter är framgångsfaktorer för att Sverige ska öka takten i digitaliseringen samt för att skapa effektiva och enkla lösningar för företagen. Föreningen ger tillgång till många olika kompetenser där viktiga frågor diskuteras och värdefulla erfarenheter delas.

Vad gör föreningen för nytta?

Föreningen är unik i det att den organiserar många av de allra mest betydande aktörerna inom kedjan för finansiell rapportering och är en naturlig bro mellan och mötesplats för privat sektor och myndigheter. Genom att driva på arbetet med standardisering verkar föreningen för gränsöverskridande effektivitet, förenkling och hög kvalitet i finansiell information vilket ligger i linje med Bolagsverkets ambitioner. Föreningen ger stor nytta genom omvärldsbevakning, informationsspridning och aktiviteter kring aktuella ämnen.