Introduktion till Taxonomier

XBRL Sweden har sedan starten arbetat utifrån en vision att effektivisera utbyte och återanvändning av finansiell information genom harmoniserad och standardiserad rapportering till myndigheter och andra intressenter.

Det svenska taxonomiramverket är uppbyggt för att stödja den visionen genom en modulär arkitektur som underlättar utveckling och förvaltning samt återanvändning av begrepp. Taxonomiarkitekturen har även stöd för att hantera andra användningsområden än årsredovisningar som exempelvis inkomstdeklaration för företag eller ekonomisk statistik.

Bakgrund

I februari 2007 inleddes ett formellt samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket under namnet Taxonomiprojektet. Projektet hade till syfte att skapa förutsättningar för elektronisk inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket genom att ta fram taxonomier för årsredovisningar och revisionsberättelse av hög kvalitet, god användbarhet och flexibilitet i underhåll och vidareutveckling. Samarbetet resulterade i framtagning av flera taxonomier som finns tillgängliga för nedladdning och användning. Deltagande i utvecklingsarbetet var öppet för alla medlemmar i föreningen och samtliga taxonomier har haft en publik granskningsperiod där vem som helst haft möjlighet att ha synpunkter. Kvalitet och användbarhet har adresserats genom att föreningen samlar bred och relevant kompetens genom representation från bl.a. redovisnings- och revisionsbranschen, programvarubranschen och kreditupplysningsbranschen. Projektet hade under arbetet också dialog med normgivande organisationer som BFN i kvalitetssäkrande syfte.

Taxonomier.se

På den webbplatsen taxonomier.se publiceras de taxonomier som tagits fram inom ramen för Bolagsverkets regeringsuppdrag ”Uppdrag att införa en tjänst för ingivning av finansiell information avseende årsredovisningar m.m.” (Diarienummer: N2016/04957/SUN).

För närvarande finns information och taxonomierna för svenska årsredovisningar som baseras på K2, revisionsberättelse för aktiebolag utan koncern och relaterade information publicerade här.

Taxonomier.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, BFN, Finansinspektionen, Skatteverket, SCB, FAR och XBRL Sweden