Introduktion till Taxonomier

XBRL Sweden har sedan starten arbetat utifrån en vision att effektivisera utbyte och återanvändning av finansiell information genom harmoniserad och standardiserad rapportering till myndigheter och andra intressenter.

Det svenska taxonomiramverket är uppbyggt för att stödja den visionen genom en modulär arkitektur som underlättar utveckling och förvaltning samt återanvändning av begrepp. Taxonomiarkitekturen har även stöd för att hantera andra användningsområden än årsredovisningar som exempelvis inkomstdeklaration för företag eller ekonomisk statistik. Inom ramen för föreningen har följande taxonomier tagits fram:

Taxonomi för årsredovisning enligt K2

Taxonomi för årsredovisning enligt årsredovisningslagen

Taxonomi för revisionsberättelse för aktiebolag

Bakgrund

I februari 2007 inleddes ett formellt samarbete mellan XBRL Sweden och Bolagsverket under namnet Taxonomiprojektet. Projektet hade till syfte att skapa förutsättningar för elektronisk inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket genom att ta fram taxonomier för årsredovisningar och revisionsberättelse av hög kvalitet, god användbarhet och flexibilitet i underhåll och vidareutveckling. Samarbetet resulterade i framtagning av flera taxonomier som finns tillgängliga för nedladdning och användning. Deltagande i utvecklingsarbetet var öppet för alla medlemmar i föreningen och samtliga taxonomier har haft en publik granskningsperiod där vem som helst haft möjlighet att ha synpunkter. Kvalitet och användbarhet har adresserats genom att föreningen samlar bred och relevant kompetens genom representation från bl.a. redovisnings- och revisionsbranschen, programvarubranschen och kreditupplysningsbranschen. Projektet hade under arbetet också dialog med normgivande organisationer som BFN i kvalitetssäkrande syfte.

Information kring taxonomierna

Som ett led i utvecklingen av XBRL och taxonomier i Sverige har XBRL Sweden och Bolagsverket arbetat med att förbättra tillgänglig information. Nedanstående dokument ger både en introduktion och en fördjupning i utvecklingsarbetet.

Guide till svenska taxonomier för årsredovisning och revisionsberättelse (version 2009-09-01)

Arkitekturdokument för de svenska taxonomierna (version 2009-09-01)

För att ta till vara på den kunskap och erfarenhet som byggts upp under arbetets gång har ett dokument tagits fram som syftar till att sprida erfarenheter från arbetet med taxonomiutveckling. Dokumentet etablerar och beskriver en generell process för utveckling och förvaltning av taxonomier.

Dokument för utveckling och förvaltning av taxonomier

I anslutning till arbetet i taxonomiprojektet har representanter för Bolagsverket och XBRL Sweden också skrivit ett PM riktat till E-delegationen och andra relevanta intressenter kring XBRL:s roll och möjligheter för att minska den administrativa bördan för företagen genom att samordna och standardisera företagens i uppgiftslämnande till myndigheterna.

Samordning – vägen till minskad administrativ börda