Standard Business Reporting (SBR)

Standardiserad företagsrapportering ger företag och myndigheter en kostnadseffektiv, säker och återanvändbar metod för utbyte av företagsinformation – mellan organisationer i en sammanhängande informationskedja – som bygger på öppna standarder.

Standardiserad företagsrapportering handlar om att minska företagens administrativa börda genom att bidra med förutsättningar för företag att på ett enkelt sätt och utifrån företagarens miljö digitalt kunna utbyta företagsinformation. Standardiserad företagsrapportering har som mål att höja kvalitén och öka tillgängligheten till återanvändbar företagsinformation.

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

XBRL är en av de etablerade standarder som används för finansiell rapportering, och utgör en del av det ekosystem som är SBR.

Se FAQ om XBRL på taxonomier.se.

Teknisk information

XBRL är en XML-baserad informationsstandard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som nu etableras över hela världen och som möjliggör effektivare överföring av ekonomisk information. Informationen kan presenteras för mänskliga läsare i traditionell form på datorskärmen men informationen har dolda ”taggar”. Taggarna beskriver informationen i detalj så att den kan bearbetas av datorprogram. XBRL innebär en revolution vad avser gränslös, effektiv, säker och helt transparent ekonomisk rapportering vilket också medför mycket stora besparingar inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn.

XML är en uppsättning regler (riktlinjer eller överenskommelser) för hur textuella format skall konstrueras, format som låter dig strukturera dina data. XML är inte ett programmeringsspråk.

På EU-nivå finns inom EU-kommissionens 2020 strategi ett initiativ som benämns ”A Digital Agenda For Europé”. I denna ges en klar inriktning mot standardisering inom IT-området för att stödja interoperabilitet, stödja teknik och produkter för att reducera fragmentering och att samtidigt ge stöd för innovation och konkurrens.

OM XBRL

EVENT

NYHETER