XBRL är en XML-baserad informationsstandard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information som nu etableras över hela världen och som möjliggör effektivare överföring av ekonomisk information. Informationen kan presenteras för mänskliga läsare i traditionell form på datorskärmen men informationen har dolda ”taggar”. Taggarna beskriver informationen i detalj så att den kan bearbetas av datorprogram. XBRL innebär en revolution vad avser gränslös, effektiv, säker och helt transparent ekonomisk rapportering vilket också medför mycket stora besparingar inom såväl näringslivet som den offentliga sektorn.

XML är en uppsättning regler (riktlinjer eller överenskommelser) för hur textuella format skall konstrueras, format som låter dig strukturera dina data. XML är inte ett programmeringsspråk.

På EU-nivå finns inom EU-kommissionens 2020 strategi ett initiativ som benämns ”A Digital Agenda For Europé”. I denna ges en klar inriktning mot standardisering inom IT-området för att stödja interoperabilitet, stödja teknik och produkter för att reducera fragmentering och att samtidigt ge stöd för innovation och konkurrens.

Mera specifikt kan noteras bland annat följande ärenden med koppling till XBRL standarden:

  • Solvency 2, 2009/138/EC – Försäkringsbolags rapportering till EIOPA (European Insurance Occupational Insurance Authority). Taxonomier för rapportering i XBRL finns förberedda för denna rapportering.
  • Basel 3/CRD 4 – Bankers och kreditinstituts rapportering avseende kapitaltäckningsinformation och finansiell information utifrån COREP- och FINREP ramverken. Beslut kring att använda XBRL som informationsbärare är fattat och implementering pågår (bl.a. via svenska Finansinspektionen).
  • 2009/307/EC – ”Transparecy Directive” – Beslutat 12 juni 2013 – Direktiv som avser gemensam rapportering i elektronisk format för (börs-) noterade bolag inom EU.
  • 2011/308/EC – ”Accounting Directive” – Beslutat 12 juni 2013 – Direktiv som adresserar gemensamma redovisningsregler för icke noterade bolag. Direktivet adresserar också behovet för bolag att kunna lämna uppgifter bara en gång och att detta bör kunna ske i ett elektronisk gemensamt format.
  • 2012/17/EC – ”Business Register Directive” – Direktiv som fokuserar på utbyte av viss information mellan ”Bolagsverk” inom EU.